Visualització de contingut web

Administrativa, econòmica i pressupostària

a) Els contractes i els encàrrecs a mitjans propis.

b) Dades estadístiques sobre el percentatge, en volum pressupostari, de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

c) Els convenis subscrits i el seu text íntegre.

d) Les encomanes de gestió subscrites, i el seu text íntegre.

e) Les subvencions, i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i persones o entitats beneficiàries.

f) Els pressupostos, amb descripció dels programes pressupostaris i informació sobre el seu estat i grau d'execució, així com sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per la Generalitat.

g) Les retribucions íntegres anuals, incloses les indemnitzacions percebudes en ocasió del cessament o acomiadament, o per residència o anàloga, pels alts càrrecs.

h) Els comptes anuals que hagen de rendir-se i els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels òrgans de control que sobre ells s'emeten.

i) La informació bàsica sobre el finançament de la Comunitat Valenciana amb indicació dels diferents instruments de finançament.

j) El deute públic de l'Administració amb indicació de la seua evolució, endeutament per habitant i de l'endeutament relatiu.

k) El termini mitjà de pagament a beneficiaris d'ajudes i subvencions, convenis i proveïdors, així com els informes de morositat.

l) L'inventari de béns i drets.

m) Les despeses de caixa fixa.

n) El cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional.

o) Informació actualitzada sobre enquestes i estudis d'opinió.