Programari

« Ves enrere

Canvi de Sistema de Referència ED50-ETRS89: Reprojecció de vectors en format shape d'UTM-ED50 a UTM-ETRS89 amb OGR / GDAL

Canvi de Sistema de Referència ED50-ETRS89: Reprojecció de vectors en format shape d'UTM-ED50 a UTM-ETRS89 amb OGR / GDAL

OGR/GDAL és un conjunt de llibreries de programari per a la lectura i escriptura de formats de dades geoespacials lliure i de codi obert. Perquè funcione la reprojecció de vectors a ETRS89, primer hem de comprovar que funciona correctament la reprojecció de coordenades amb la llibreria PROJ4. Seguiu les instruccions en la base de coneixement de l'ICV en l'article "Transformació de coordenades UTM-ED50 a UTM-ETRS89 utilitzant la llibreria PROJ4."

Adjunts a aquetarticle van shapes d'exemple, suposant que es troben en el Fus 30 cal indicar el codi associat al sistema de referència i sistema de projecció, per exemple:

Origen: UTM ED50 FUS 30 – 23030

Destinació: UTM ETRS89 FUS 30 - 25830
etc ...

ogr2ogr -s_srs "+init=epsg:23030 +nadgrids=./sped2et.gsb +wktext" -t_srs "+init=epsg:25830 +nadgrids=null +wktext" c:\..........\gdal\ogr\srs25830.shp c:\.........\gdal\ogr\srs23030.shp

En l'aplicació ogr2ogr primer es posa srs25830.shp que és shape destí i després srs23030.shp que és l'origen. Addicionalment, EPSG 4258 fa referència al sistema de referència ETRS89 en el sistema de coordenades el•lipsoïdals, mentre que l'EPSG 4326 denota el sistema de referència WGS84 en el sistema de coordenades geogràfiques. A efectes pràctics ambdós són equivalents.