Visualització de contingut web

NOMENCLÀTOR TOPONÍMIC VALENCIÀ

El Nomenclàtor Toponímic Valencià (NTV) és un projecte interdisciplinari dut a terme per dos institucions valencianes, l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en què han participat un conjunt de professionals de diferents àmbits (cartògrafs, enginyers geodèsics, informàtics, lingüistes, geògrafs, etc.). El projecte comprén la recopilació, la normalització i la georeferenciació de la toponímia valenciana major i menor. Este treball toponímic integral és possible gràcies a la creació i implementació de la Infraestructura de Dades Espacials Valenciana (IDEV), conjunt d'elements i servicis creat per a fer accessible la informació geogràfica; per tant, s'integra dins dels plans d'ordenació dels sistemes d'informació geogràfica valencians, en què la toponímia és una part essencial com a element referenciador de la realitat física i humana.

Actualment la informació geogràfica està allotjada en sistemes d'informació virtuals que permeten la incorporació i actualització de les dades de manera progressiva i constant, de forma que el NTV es posa a l'abast del públic alhora que es crea. Els més de 123.000 topònims que conté estan referits tant a la toponímia major (poblacions, rius i serres principals, etc.) com a la toponímia menor (rius secundaris, barrancs, muntanyes, camins, sendes, paratges, coves, fonts, etc.) de la Comunitat Valenciana.

Els antecedents del projecte s'han de buscar entre els anys 1990 i 1998, quan la Conselleria de Cultura es va encarregar de la recopilació de la toponímia major i menor dels 542 municipis valencians. Com a resultat d'este treball, s'obtingué una base de dades alfanumèrica de 50.000 topònims, amb una densitat de 2,6 topònims per quilòmetre quadrat.

En el període comprés entre els anys 2000 i 2008 l'ICV va assignar coordenades geogràfiques als topònims, és a dir, els va georeferenciar per a ubicar-los sobre la sèrie cartogràfica 1:10.000 de la Comunitat Valenciana. Per la seua part, l'AVL va continuar amb el treball de recopilació i normalització, de manera que la quantitat de noms geogràfics es va duplicar.

L'any 2010, en el marc de la IDEV, es va crear una aplicació informàtica per a generar, mantindre i actualitzar el NTV amb les finalitats següents:

  • Obtindre una base de dades única compartida per totes les institucions de la Generalitat per a evitar duplicitats i inexactituds en la informació.

  • Agilitzar la metodologia de treball dels col·laboradors i dels gestors del projecte.

  • Millorar la qualitat de les dades tant des del punt de vista cartogràfic com lingüístic.

  • Complir amb la legalitat vigent en matèria d'infraestructures d'informació espacial de la Unió Europea (Directiva 2007/2/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març del 2007, per la qual s'establix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea), Directiva INSPIRE.

Des de l'any 2011 s'està actualitzant i mantenint el NTV. A hores d'ara,  és la referència per a etiquetar les entitats geogràfiques de les sèries cartogràfiques 1:5.000, 1:50.000 i 1:100.000 de l'ICV, i per a cartografies temàtiques i derivades. Esta recopilació toponímica constituïx la base de dades de consulta per a servicis de localització basats en les noves tecnologies, com per exemple localitzar qualsevol topònim en la IDEV; a més, és una referència fonamental per a diversos projectes en què participa la Generalitat Valenciana: Cartociutat, Nomenclàtor Geogràfic Concís d'Espanya, Nomenclàtor Geogràfic Bàsic d'Espanya, SIOSE, etc.

El resultat d'estos treballs es pot consultar també en les publicacions periòdiques corresponents a la col·lecció "Toponímia dels Pobles Valencians", que edita l'AVL, descarregables en l'apartat Publicacions del seu web i en el buscador Corpus toponímic valencià, ubicat en el mateix web.

El NTV pot consultar-se accedint al Visor temàtic del Nomenclàtor Toponímic Valencià.