Visualització de contingut web

Condicions d'ús de la informació geogràfica produïda o distribuïda per l'ICV

1.- La Generalitat, a través de l'Institut Cartogràfic Valencià (d'ara en avant ICV), atorga una llicència d'ús subjecta als termes i condicions ací descrits.

2.- La informació geogràfica digital generada per l'ICV està emparada per la Llei de Propietat Intel·lectual i la resta de legislació estatal i internacional aplicable i és de titularitat exclusiva de la Generalitat i, en conseqüència, la propietat sobre la mateixa no se cedix.

3.- La llicència Creative Commons que regix la informació geogràfica generada per l'ICV (llevat que s'indique el contrari) és la de Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0):

                              

image

- https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca

- https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

 

4. - L'usuari titular de la present llicència estarà obligat a citar en lloc visible la procedència de la informació geogràfica en els termes següents:

           - Els productes generats per l'ICV (llevat que s'indique el contrari) han de citar-se de la manera segúent:

                              • Producte any CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat

                              • Exemple: CV05 2012 CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat

 

            - Els productes provinents dels departaments de la Generalitat (llevat que s'indique el contrari) han de citar-se de la manera següent:

                             • Producte any CC BY 4.0 © Generalitat

                             • Exemple: Espais Protegits 2017 CC BY 4.0 © Generalitat

 

            - Els productes provinents dels projectes PNT, PNOA, SIOSE i LiDAR han de citar-se de la manera següent:

                               • Projecte any CC BY 4.0 www.scne.es

                               • Exemple: PNOA 2007 CC BY 4.0 www.scne.es

 

5.- Els usuaris d'informació generada o distribuïda per l'ICV són els únics responsables de la utilització que facen i renuncien a tota reclamació contra la Generalitat

6.- La Generalitat no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puga contindre la informació geogràfica generada o distribuïda per l'ICV i declina tota responsabilitat sobre els danys i perjuís que puga ocasionar l'ús d'aquesta informació geogràfica.

7.- La cessió per mitjà de la reproducció o distribució del total o d'alguna de les seues parts o de qualsevol producte que derive de la informació digital subministrada davall aquesta llicència a una altra persona física o jurídica perquè també faça ús de la mateixa, ja siga comercial o no comercial, requerirà de l'acceptació expressa pel nou usuari de les presents condicions d'ús.

8.- Per a qualsevol altra consulta o dubte, contacte amb responde_icv@gva.es